خانم مهندس فاطمه حاجی آبادی آزمايشگاه هیدرولیک و آبیاری
تصویر
05632254050 05632254047-254
fhajiabai2010[at]gmail.com ساختمان آموزشی- طبقه همکف

خانم مهندس ابراهیمی آزمایشگاه اصلاح نباتات
05632254050 05632254056-326
ساختمان آموزشی- طبقه همکف

آقای دکتر عباس محمدی آزمایشگاه بیماری‌های گیاهی
05632254050 05632254046-264
amohammadi[at]birjand.ac.ir ساختمان آموزشی- طبقه همکف ضلغ جنوبی

آقای دکتر محمدباقر منتظر تربتی آزمایشگاه بیوتکنولوژی
05632254050 05632254041-252
montazer.torbati[at]birjand.ac.ir ساختمان آموزشی- طبقه همکف- ضلغ شمالی

آقای مهندس سیدابوالفضل ناصری آزمایشگاه تحقیقاتی زراعت
05632254050 05632254046-259
Nasseri8183[at]yahoo.com ساختمان آموزشی- طبقه همکف

آقای دکتر هادی سریر آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دام
تصویر
05632254050 05632254041-253
hsarir[at]birjand.ac.ir ساختمان آموزشی- طبقه همکف- ضلغ شمالی

آقای دکتر محسن مجتهدی آزمایشگاه تغذیه دام
تصویر
05632254050 05632254046-257
mojtahedi[at]birjand.ac.ir ساختمان آموزشی- طبقه همکف

خانم مهندس معصومه خیریه آزمایشگاه حشره‌شناسی
05632254050 05632254046-265
ساختمان آموزشی- طبقه همکف ضلغ جنوبی

خانم مهندس لیدا خطیب آزمایشگاه خاک‌شناسی عمومی
05632254050 05632254046-262
L_Khatib87[at]yahoo.com ساختمان آموزشی- طبقه همکف ضلغ جنوبی

آقای مهندس یاسین هلال‌بیکی آزمایشگاه شیمی خاک
05632254050 05632254046-323
Helabaky2007[at]yahoo.com ساختمان آموزشی- طبقه همکف ضلغ جنوبی

خانم مهندس هنگامه پاکباز آزمایشگاه شیمی عالی
05632254050 05632254046-270
ساختمان آموزشی- طبقه همکف ضلغ جنوبی

آقای مهندس مهران صفایی آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر
05632254050 05632254046-261
msafaei2008[at]gmail.com ساختمان آموزشی- طبقه همکف ضلغ جنوبی

آقای دکتر مهدی خیاط آزمایشگاه فیزیولوژی باغبانی
05632254050 05632254046-252
mhdkhayat[at]birjand.ac.ir ساختمان آموزشی- طبقه همکف

آقای مهندس مسعود خزاعی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی
05632254050 05632254041-256
Mkhazaei20[at]yahoo.com ساختمان آموزشی- طبقه همکف ضلغ شمالی

آقای مهندس محمود نخعی آزمایشگاه مساحی و نقشه‌برداری و مکانیک خاک
05632254050 05632254046-260
ساختمان آموزشی- طبقه همکف ضلغ جنوبی

خانم مهندس مریم باقری آزمایشگاه گیاه‌شناسی
05632254050 05632254046-271
maryam.bagheri46[at]yahoo.com ساختمان آموزشی- طبقه همکف