مسئول مرکز تلفن محمدعلی آسیایی
تصویر
05632254041-300
05632254050
تلفن‌خانه دانشکده کشاورزی
نامه رسان علی اکبر اذانی
تصویر
05632254041-242
05632254050
دبیرخانه دانشکده کشاورزی
راننده حسین امیرآبادیزاده
تصویر
05632254044 247
@ 05632254050
نقلیه دانشکده
امین اموال ابراهیم امیرآبادیزاده
تصویر
05632254041-241
05632254050
ساختمان آموزشی-طبقه همکف
بایگانی آموزش حسن امیرآبادیزاده
تصویر
05632254041-322
amirabad_2013[at]yahoo.com 05632254050
اداره آموزش ساختمان آموزشی-طبقه همکف
مسئول دفتر ریاست- مدیر سایت غلامرضا امینی
تصویر
05632254052 05632254042-298
agriweb[at]birjand.ac.ir 05632254060
دفتر ریاست ساختمان آموزشی- طبقه بالا
کارشناس دفتر گروه آموزشی گیاهپزشکی و باغبانی طیبه حاجی رضایی
تصویر
056322540470-307
thajirezaei[at]yahoo.com 05632254050
دفتر گروه گیاه‌پزشکی و باغبانی ساختمان آموزشی-طبقه بالا
کارشناس گروه مهندسی آب فاطمه حاجی‌آبادی
تصویر
05632254041-275
fhajiabai2010[at]gmail.com 05632254050
کارشناس امور فارغ‌التحصیلان سید حسن حسینی
تصویر
05632254041-306
hasanhoseinimf[at]gmail.com 05632254050
اداره آموزش ساختمان آموزشی-طبقه همکف
راننده مصطفی حسین‌زاده
تصویر
05632254044 247
# 05632254050
نقلیه نقلیه دانشکده
مسئول آزمایشگاه- مسئول دفتر مجله تنش‌های محیطی در علوم زراعی مسعود خزاعی
تصویر
05632254044-256 05632254044-256
05632254050
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی ساختمان آموزشی-طبقه همکف- شمالی
مسئول آزمایشگاه لیدا خطیب
تصویر
05632254055 262
l_khatib87[at]yahoo.com 05632254050
خاکشناسی عمومی ساختمان آموزشی-طبقه همکف- جنوبی
رئیس اداره امور عمومی علی رحیمی
تصویر
05632254045 238
05632254050
امور عمومی طبقه بالا جنب دبیرخانه
مسئول امور خدمات و انتشارات ابوالفضل ریحانی
تصویر
05632254045-300
05632254050
انتشارات ساختمان آموزشی-طبقه همکف
متصدی امور اداری و دفتری فاطمه زنگویی
تصویر
05632254042-307
fz322016[at]gmail.com 05632254050
اداره آموزش ساختمان آموزشی-طبقه همکف
راننده اسماعیل صباغی
تصویر
05632254044 247
# 05632254050
0 نقلیه دانشکده
مسئول آزمایشگاه- مسئول فضای سبز دانشکده مهران صفایی
تصویر
05632254044-261
05632254050
آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر ساختمان آموزشی-طبقه همکف- جنوبی
کارشناس گروه زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک طاهره عاملی
تصویر
05632254041-295
tameli1394[at]gmail.com 05632254050
دفتر گروه زراعت ساختمان آموزشی- طبقه بالا
مجتبی عباسی
تصویر
05632254044 242
05632254050
دبیرخانه ساختمان آموزشی- طبقه بالا
مسئول امور خوابگاههای دانشگاه مهدی عزیزی
تصویر
05632202164 05632202050-300
05632254050
اداره امور خوابگاهها سازمان مرکزی
کارشناس پژوهشی مجید فرزین
تصویر
05632254056 05632254045-279
mj_farzin[at]yahoo.com 05632254050
دفتر پژوهشی ساختمان آموزشی- طبقه بالا
مسئول انبار رضا ملایی
تصویر
05632254043-248
Rmollaei183[at]gmail.com 05632254050
انبار ساختمان آموزشی- جنب انتشارات
مسئول دبیرخانه و بایگانی صغری مودی
تصویر
05632254045-242
smoodi8107[at]yahoo.com 05632254050
دبیرخانه ساختمان آموزشی- طبقه بالا
راننده ابوالفضل میزانی
تصویر
05632254044 247
@ 05632254050
0 نقلیه دانشکده
مسئول آزمایشگاه- مسئول نهالستان سیدابوالفضل ناصری
تصویر
05632254044-259
05632254050
آزمایشگاه تحقیقاتی زراعت ساختمان آموزشی-طبقه همکف- جنوبی
مسئول آزمایشگاه- مسئول امور آزمایشگاههای دانشکده محمود نخعی
تصویر
05632254044-260 05632254044-260
05632254050
آزمایشگاه مساحی و نقشه‌برداری و مکانیک خاک ساختمان آموزشی-طبقه همکف- جنوبی
کتابدار معصومه چاجی
تصویر
05632254045 269
chaji1357[at]gmail.com 05632254050
کتابخانه کتابخانه
کارپرداز علی کاریزی
تصویر
05632254042-239
05632254050
کارپردازی ساختمان آموزشی- طبقه بالا
سرپرست کتابخانه سیده زهرا کمال‌پور
تصویر
05632254045 268
kamalpour4856[at]gmail.com 05632254050
کتابخانه کتابخانه
کارشناس امور فارغ‌التحصیلان مهدیه کمیلی دوست
تصویر
05632254042-308
05632254050
اداره آموزش ساختمان آموزشی-طبقه همکف
نماینده امور دانشجویان محمدرضا گنجی
تصویر
05632254044-267
r.z.a1000[at]gmail.com 05632254050
امور دانشجویان ساختمان کتابخانه