مسئول امور دفتری حسن جمالی
تصویر
05632253680 0
# 0
0 باغ آموزشی امیرآباد
مسئول کارگاه تعمیر ماشین‌آلات کشاورزی اسماعیل صباغی
تصویر
05632350331 0
# 05632253680
0 مزرعه- کارگاه ماشین‌آلات
کارشناس مسئول باغ و مزرعه آموزشی مسعود گندمی
تصویر
05658320013 0
@ 05632253680
0 باغ آموزشی امیرآباد