ریاست مزرعه و باغات آموزشی دانشکده علیرضا صمدزاده
تصویر
05632253680
samadzadeh[at]birjand.ac.ir 05632253680
واحد مزرعه
کارشناس مزرعه آموزشی مسعود گندمی
تصویر
05658320013 0
@ 05632253680
0 واحد مزرعه
مسئول امور اداری و دفتری حسن جمالی‌راد
تصویر
05632253680 0
# 0
0 باغ آموزشی امیرآباد
مسئول نهالستان سیدابوالفضل ناصری
تصویر
05632254045 259
@ 05632254050
نهالستان
مسئول گلخانه آموزشی ابراهیم ابراهیم‌آبادی
تصویر
05632253680
@ 05632253680
0 گلخانه
نگهبان حسین امیرآبادیزاده
تصویر
05632253680 0
@ 05632253680
0 واحد مزرعه
آبیار جواد امیرآبادیزاده
تصویر
05632253680 0
@ 05632253680
0 واحد مزرعه
باغبان علیرضا امیرآبادیزاده
تصویر
05632253680 0
# 05632253680
0 باغ آموزشی امیرآباد
تکنسین ماشین‌آلات مجتبی امیرآبادیزاده
تصویر
05632253680 0
@ 05632253680
0 واحد مزرعه
نگهبان مهدی-ف غلامحسین امیرآبادیزاده
تصویر
05632253680 0
@ 05632253680
0 نگهبانی
آبیار مهدی-ف حسن امیرآبادیزاده
تصویر
05632253680 0
@ 05632253680
0 واحد مزرعه
آبیار حسن برزگر اول
تصویر
05632253680 0
@ 05632253680
مزرعه مزرعه
راننده تراکتور جواد بهلگردی
تصویر
05632253680 0
@ 05632253680
0 واحد مزرعه
آبیار رسول ثابتی اکبرآباد
تصویر
05632253680 0
@ 05632253680
مزرعه مزرعه
نگهبان محمد حاجی‌آبادی
تصویر
05632253680 0
@ 05632253680
مزرعه مزرعه
راننده تراکتور غلامرضا حسین‌زاده
تصویر
05632253680 0
@ 05632253680
0 واحد مزرعه
سرایدار علیرضا خسروی
تصویر
05632253680
# 05632253680
سرایداری باغ آموزشی امیرآباد
آبیار حسن ساربانی سرچاه
تصویر
05632253680 0
@ 05632253680
مزرعه واحد مزرعه
آبیار حسین شفیعی
تصویر
05632253680 0
@ 05632253680
0 واحد مزرعه
آبیار مهدی عجم
تصویر
05632253680 0
@ 05632253680
مزرعه واحد مزرعه
باغبان علی علی‌آبادی
تصویر
05632253680 0
@ 05632253680
باغ آموزشی امیرآباد باغ امیرآباد
راننده محمدحسن علی‌نیا
تصویر
05632253680 0
@ 05632253680
0 واحد مزرعه
تکنسین گلخانه مهدی غلامی
تصویر
0
@ 05632254050
0 نهالستان