مجوز تأسیس رشته تکنولوژی تولیدات دامی در سال 1371 از شورای گسترش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اخذ گردید و در سال 1372 که آموزشکده کشاورزی بیرجند به سطح دانشکده ارتقاء یافت گروه آموزشی علوم دامی نیز تأسیس گردید و در همان سال با پذیرش 30 نفر دانشجو فعالیت گروه در مقطع کاردانی تولیدات دامی آغاز گردید. پذیرش دانشجو در این مقطع از سال 1382 متوقف شد.

در سال 1379 با مجوز شورای گسترش آموزش عالی کشور رشته کارشناسی علوم دامی با پذیرش 40 نفر دانشجو تأسیس گردید و اولین رشته کارشناسی ارشد مدیریت تولید و پرورش طیور در سال 1384 آغاز به کار نمود.

مقاطع کارشناسی ارشد تغذیه دام، ژنتیک و اصلاح دام و فیزیولوژی به ترتیب در سال های 1386، 1387 و 1388 به جمع رشته های گروه علوم دامی اضافه گردید.

مقطع دکتری تغذیه نشخوارکنندگان از سال 1391 با پذیرش 4 دانشجو آغاز به کار کرد.

هم اکنون گروه علوم دامی در یک رشته کارشناسی (شامل دو گرایش دام و طیور) و چهار رشته کارشناسی ارشد و یک گرایش دکتری به فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود به شرح زیر ادامه می دهد.

 

تعداد اعضای هیات علمی
گروه آموزشی
استاددانشیاراستادیارمربیجمع
علوم دامی 4 3 4 2 13

 

رشته‌های تحصیلی دایر و آمار دانشجویان
گروه آموزشی
رشته/ گرایش
کارشناسیکارشناسی ارشد
دکتریجمع
علوم دامی مهندسی کشاورزی- علوم دامی- طیور
84 - - 84
علوم دامی مهندسی کشاورزی- علوم دامی- دام 89 - - 89
علوم دامی مهندسی کشاورزی- تغذیه دام - 19 25 44
علوم دامی مهندسی کشاورزی-اصلاح نژاد دام - 19 - 19
علوم دامی مهندسی کشاورزی- فیزیولوژی دام - 23 - 23
علوم دامی پرورش و تولید طیور - 26 - 26
 جمـع دانشجو
285