گروه آموزشی گیاهپزشکی و باغبانی در سال 1386 تأسیس و با پذیرش دانشجو در دوره‌ی  کارشناسی گیاهپزشکی آغاز به کار نمود و  در سال 1387 در دوره کارشناسی علوم باغبانی به پذیرش دانشجو پرداخت. این گروه آموزشی اکنون با دو زیر گروه گیاه‌پزشکی و علوم باغبانی  در 2 رشته کارشناسی و 2 رشته کارشناسی ارشد مشغول فعالیت می‌باشد.

Jahani95 No imageM Hajirezayi

مدیر گروه

دکتر مهدی جهانی  مرتبه علمی: دانشیار

تخصص:

معاون گروه

دکتر محمدحسین امینی‌فرد

کارشناس گروه:

مهندس طیبه حاجی‌رضایی

 

تعداد اعضای هیأت علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
گیاه‌پزشکی 0
1
6 0
7
علوم باغبانی 0 0 4 1 5

رشته‌های تحصیلی دایر و آمار دانشجویان
گروه آموزشی
رشته/ گرایش
کارشناسیکارشناسی ارشد
دکتریجمع
گیاه‌پزشکی مهندسی کشاورزی- گیاه‌‌پزشکی
130 0 0 130
گیاه پزشکی مهندسی کشاورزی- بیماری‌شناسی گیاهی 0 23 0 23
علوم باغبانی مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی 133 0 0 133
علوم باغبانی مهندسی کشاورزی- فیزیولوژی گیاهان دارویی، ادویه‌ای و عطری 0 24 0 24
 جمـع دانشجو
310