سخن هفته

دانشکده کشاورزی

20160212955

دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1358 تحت عنوان گروه کشاورزی با پذيرش دانشجو در دوره کاردانيتکنسین عملی کشاورزی تاسيس و فعالیت خود را در مرکز آموزش کشاورزی بیرجندبا پذیرش 33 دانشجو آغاز نمود. در سال 1360 به آموزشکده کشاورزی ارتقاء یافت. رشته تکنسین عملی کشاورزی حذف گردید و رشته کاردانی امور زراعی با نظام آموزشی ثلثی جایگزین آن شد و در سال 1365 نظام آموزشی به صورت ترمی اجرا شد.

در سال 1367 رشته کارداني امور فني کشاورزي و در سال 1369 رشته کارداني منابع طبيعي به رشته هاي آموزشکده اضافه شد. در سال 1371 با تغییرات پیشنهادی شورای عالی برنامه ریزی مبنی بر تغییر عناوین رشته ها، رشته کاردانی امور زراعی به تکنولوژی تولیدات گیاهی و کاردانی امور فنی کشاورزی به تکنولوژی آبیاری تغییر نام یافت و با نام جدید به فعالیت خود در آموزشکده کشاورزی ادامه داد.

ارتقاء به دانشکده: در سال 1373 با پذيرش دانشجو در رشته زراعت و اصلاح نباتات در مقطع کارشناسی، آموزشکده کشاورزي بيرجند به سطح دانشکده ارتقاء يافت و گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات تأسیس گردید و با گسترش دانشکده به تدریج 6 گروه آموزشی در دانشکده تأسیس شد.

تفکیک دانشکده: به دلیل گستردگی گروههای آموزشی و تنوع رشته‌های تحصیلی، این دانشکده در سال 1392 به دو دانشکده مستقل تفکیک گردید. دانشکده‌ی کشاورزی و دانشکده‌ی منابع طبیعی و محیط زیست اکنون هر دو دانشکده‌ در کيلومتر ٥ جاده بيرجند-کرمان واقع در پرديس اميرآباد فعالیت می‌نمایند.

تعداد اعضای هیأت علمی: 57 نفر

تعداد دانشجویان: کارشناسی 769 نفر           کارشناسی ارشد 605 نفر             دکتری   81 نفر  

کل دانشجو: 1455 نفر= 683 نفر مرد و 772 نفر زن

 

مسئول مرکز: دکتر محمد حسین امینی‌فرد

موقعیت: دانشکده کشاورزی- ساختمان آموزشی- طبقه همکف- جنب مدیریت فرهنگی دانشکده

تلفن: 32254048  داخلی: 338                 نمابر:   32254050 056

مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه، پس از  موافقت شورای گسترش آموزش عالی (در جلسه مورخ 1392/3/18) با ایجاد دو گروه پژوهشی (1- گروه پژوهشی زیست‌فناوری و اصلاح گیاهان ویژه      2-  گروه پژوهشی اقتصاد و بازاریابی گیاهان ویژه)، تأسیس و شروع به کار نمود که از آن زمان تاکنون فعالیتهای زیادی انجام شده است که در ادامه می‌آید.

عملکرد و فعالیتهای انجام شده در مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه از سال 92 تا 94  
 ردیف  عنوان  تعداد
 1  طرح‌های پژوهشی درون سازمانی جاری (داخل دانشگاه)  7 طرح
2 طرح‌های پژوهشی درون سازمانی خاتمه یافته 5 طرح
3 طرح‌های پژوهشی برون سازمانی جاری 3 طرح
4 طرح‌های پژوهشی برون سازمانی خاتمه یافته 2 طرح
5 پایان نامه‌های انجام شده (در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد) 14 پایان نامه
6 پایان نامه‌ةای در حال انجام در (قالب پایان نامه‌های کارشناسی ارشد) 26 پایان نامه
7 پروژ‌ه‌های انجام شده در قالب پروژ‌های دانشجویی(کارشناسی) 17 پروژه
8 مقالات چاپ شده  داخلی و خارجی 28 مقاله
9 کتاب‌های چاپ شده 3 کتاب
  جمـــــع فعالیتهای پژوهشی 105

 

فعالیتهای انجام شده در گروه زیست فن‌آوری و اصلاح گیاهان ویژه مرکز پژوهشی
 ردیف  عنوان  تعداد
 1  طرح‌های پژوهشی درون سازمانی جاری (داخل دانشگاه)  5 طرح
2 طرح‌های پژوهشی درون سازمانی خاتمه یافته 2 طرح
3 طرح‌های پژوهشی برون سازمانی جاری 2 طرح
4 طرح‌های پژوهشی برون سازمانی خاتمه یافته 2 طرح
5 پایان نامه‌های انجام شده (در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد) 10پایان نامه
6 پایان نامه‌ةای در حال انجام در (قالب پایان نامه‌های کارشناسی ارشد) 16پایان نامه
7 پروژ‌ه‌های انجام شده در قالب پروژ‌های دانشجویی(کارشناسی) 17 پروژه
8 مقالات چاپ شده  داخلی و خارجی 12مقاله
9 کتاب‌های چاپ شده 3 کتاب
  جمـــــع فعالیتها 80

 

فعالیتهای انجام شده در گروه زیست فن‌آوری و اصلاح گیاهان ویژه مرکز پژوهشی
 ردیف  عنوان  تعداد
 1  طرح‌های پژوهشی درون سازمانی جاری (داخل دانشگاه)  2طرح
2 طرح‌های پژوهشی درون سازمانی خاتمه یافته 3طرح
3 طرح‌های پژوهشی برون سازمانی جاری 1طرح
4 طرح‌های پژوهشی برون سازمانی خاتمه یافته 1طرح
5 پایان نامه‌های انجام شده (در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد) 4 پایان نامه
6 پایان نامه‌ةای در حال انجام در (قالب پایان نامه‌های کارشناسی ارشد) 10 پایان نامه
7 مقالات چاپ شده  داخلی و خارجی 5 مقاله
8 کتاب‌های چاپ شده 0
  جمـــــع فعالیتها 26