20160212950

در سال 1358 با عنوان آموزشکده کشاورزي مجتمع آموزش عالی بیرجند در گروه کشاورزی دوره کارداني تکنسین عملی کشاورزی  فعالیت خود را در مرکز آموزش کشاورزی بیرجندبا پذیرش 33 دانشجو آغاز نمود.

در سال 1360 به آموزشکده کشاورزی ارتقاء یافت. رشته تکنسین عملی کشاورزی حذف گردید و رشته کاردانی امور زراعی با نظام آموزشی ثلثی جایگزین آن شد و در سال 1365 نظام آموزشی ترمی به اجرا در آمد.

در سال 1367 رشته کارداني امور فني کشاورزي و در سال 1369 رشته کارداني منابع طبيعي به رشته هاي آموزشکده اضافه شد. در سال 1371 با تغییرات پیشنهادی شورای عالی برنامه ریزی مبنی بر تغییر عناوین رشته ها، رشته کاردانی امور زراعی به تکنولوژی تولیدات گیاهی و کاردانی امور فنی کشاورزی به تکنولوژی آبیاری تغییر نام یافت.

بالأخره در سال 1373 با پذيرش دانشجو در رشته زراعت و اصلاح نباتات در مقطع کارشناسی، آموزشکده کشاورزي بيرجند به سطح دانشکده ارتقاء يافت و گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات ایجاد گردید و به تدریج گروهها آموزشی دانشکده به 6 گروه افزایش یافت.

تفکیک دانشکده: به دلیل گستردگی گروههای آموزشی و تنوع رشته‌های تحصیلی، این دانشکده در سال 1392 به دو دانشکده مستقل تفکیک گردید.

1- دانشکده‌ی کشاورزی 2- دانشکده‌ی منابع طبیعی و محیط زیست که اکنون هر دو دانشکده‌ در پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محبط زیست دانشگاه بیرجند واقع در کيلومتر ٥ جاده بيرجند-کرمان مستقر می‌باشند.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع

زراعت و اصلاح نباتات

علوم و مهندسی خاک

 1 6 11 2 20
علوم دامی  4 2 7  1 14
علوم و مهندسی آب 0 3 7 1 11

گیاه پزشکی

علوم باغبانی

0 3 9 0 12
جـمـع 5 14 34 4 57
رشته های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان
گروهگرایشکارشناسیکارشناسی ارشددکتریجمع

 زراعت و اصلاح نباتات

 

 زراعت و اصلاح نباتات- زراعت 38
-
 -  38
 زراعت و اصلاح نباتات- اصلاح نباتات  18 - -  18
زراعت و اصلاح نباتات 43 - - 43
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 21 - - 21
شناسایی و مبارزه با علفهای هرز - 35
- 35
مهندسی کشاورزی- زراعت - 41  - 41
مهندسی کشاورزی- کشاورزی اکولوژیک - 30 -  30
مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات -  38  - 38
 مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی - 33  -  33
 مهندسی کشاورزی- علوم و تکنولوژی بذر  - 28 - 28
مهندسی کشاورزی- ژنتیک و به نژادی گیاهی
- 7 - 7
مهندسی کشاورزی- زراعت - - 33 33
علوم خاک علوم و مهندسی خاک 62 - - 62
مهندسی کشاورزی- علوم خاک 37 - - 37
علوم و مهندسی آب علوم و مهندسی آب 110 - - 110
مهندسی کشاورزی- آب 27     27
علوم و مهندسی آب- مهندسی منابع آب
- 56 19 75
علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی
- 51 - 51
علوم و مهندسی آب- سازه‌های آبی - 34 - 34
علوم دامی
مهندسی کشاورزی- علوم دامی- طیور 56  - -  56
 مهندسی کشاورزی- علوم دامی- دام  57  - -  57
مهندسی علوم دامی 57     57
 مهندسی کشاورزی- تغذیه دام - 38  29  67
 مهندسی کشاورزی- اصلاح نژاد دام  -  34 -  34
 مهندسی کشاورزی- فیزیولوژی دام - 38  -  38
 پرورش ومدیریت تولید طیور - 48 -  48
 گیاه‌پزشکی مهندسی کشاورزی- گیاه‌پزشکی  140 - -  140
 مهندسی کشاورزی- بیماری‌شناسی گیاهی -  45  - 45
 علوم باغبانی  مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی  84 -  - 84
مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی باغبانی 19     19
 مهندسی کشاورزی- فیزیولوژی گیاهان دارویی، ادویه‌ای و عطری -  38  - 38
هندسی کشاورزی- علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی - 11 - 11
  جـمـع  769  605 81  1455