20160212950

در سال 1358 با عنوان آموزشکده کشاورزي مجتمع آموزش عالی بیرجند در گروه کشاورزی دوره کارداني تکنسین عملی کشاورزی  فعالیت خود را در مرکز آموزش کشاورزی بیرجندبا پذیرش 33 دانشجو آغاز نمود.

در سال 1360 به آموزشکده کشاورزی ارتقاء یافت. رشته تکنسین عملی کشاورزی حذف گردید و رشته کاردانی امور زراعی با نظام آموزشی ثلثی جایگزین آن شد و در سال 1365 نظام آموزشی ترمی به اجرا در آمد.

در سال 1367 رشته کارداني امور فني کشاورزي و در سال 1369 رشته کارداني منابع طبيعي به رشته هاي آموزشکده اضافه شد. در سال 1371 با تغییرات پیشنهادی شورای عالی برنامه ریزی مبنی بر تغییر عناوین رشته ها، رشته کاردانی امور زراعی به تکنولوژی تولیدات گیاهی و کاردانی امور فنی کشاورزی به تکنولوژی آبیاری تغییر نام یافت.

بالأخره در سال 1373 با پذيرش دانشجو در رشته زراعت و اصلاح نباتات در مقطع کارشناسی، آموزشکده کشاورزي بيرجند به سطح دانشکده ارتقاء يافت و گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات ایجاد گردید و به تدریج گروهها آموزشی دانشکده به 6 گروه افزایش یافت.

تفکیک دانشکده: به دلیل گستردگی گروههای آموزشی و تنوع رشته‌های تحصیلی، این دانشکده در سال 1392 به دو دانشکده مستقل تفکیک گردید.

1- دانشکده‌ی کشاورزی 2- دانشکده‌ی منابع طبیعی و محیط زیست که اکنون هر دو دانشکده‌ در پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محبط زیست دانشگاه بیرجند واقع در کيلومتر ٥ جاده بيرجند-کرمان مستقر می‌باشند.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع

زراعت و اصلاح نباتات

علوم و مهندسی خاک

 1 5 11 2 19
علوم دامی  3 1 7  2 13
علوم و مهندسی آب 0 2 6 1 9

گیاه پزشکی

علوم باغبانی

0 1 9 0 10
رشته های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان
گروهگرایشکارشناسیکارشناسی ارشددکتریجمع
 زراعت و اصلاح نباتات  زراعت و اصلاح نباتات- زراعت 59
-
 -  59
 زراعت و اصلاح نباتات  زراعت و اصلاح نباتات- اصلاح نباتات  84 - -  84
 زراعت و اصلاح نباتات شناسایی و مبارزه با علفهای هرز - 19
- 19
 زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی- زراعت - 21  - 21
 زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی- کشاورزی اکولوژیک - 15 -  15
 زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات -  24  - 24
 زراعت و اصلاح نباتات  مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی - 14  -  14
 زراعت و اصلاح نباتات  مهندسی کشاورزی- علوم و تکنولوژی بذر  - 21 - 21
زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی- زراعت - - 25 25
علوم خاک علوم و مهندسی خاک 23 - - 23
علوم خاک مهندسی کشاورزی- علوم خاک 75 - - 75
علوم و مهندسی آب علوم و مهندسی آب- خوشه آبیاری و زهکشی 54 - - 54
علوم و مهندسی آب علوم و مهندسی آب- منابع آب
- 31 5 36
علوم و مهندسی آب علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی
- 29 - 29
علوم و مهندسی آب علوم و مهندسی آب- سازه‌های آبی - 16 - 16
 علوم و مهندسی آب مهندسی کشاورزی- آب 63 - - 63
علوم دامی مهندسی کشاورزی- علوم دامی- طیور 84  - -  84
علوم دامی  مهندسی کشاورزی- علوم دامی- دام  89  - -  89
علوم دامی  مهندسی کشاورزی- تغذیه دام - 19  25  44
علوم دامی  مهندسی کشاورزی- اصلاح نژاد دام  -  19 -  19
علوم دامی  مهندسی کشاورزی- فیزیولوژی دام - 23  -  23
علوم دامی  پرورش و تولید طیور - 26 -  26
 گیاه‌پزشکی مهندسی کشاورزی- گیاه‌پزشکی  130 - -  130
 گیاه‌پزشکی  مهندسی کشاورزی- بیماری‌شناسی گیاهی -  23  - 23
 علوم باغبانی  مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی  133 -  - 133
 علوم باغبانی  مهندسی کشاورزی- فیزیولوژی گیاهان دارویی، ادویه‌ای و عطری -  24  - 24