سخن هفته

دانشکده کشاورزی

20160212955

دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1358 تحت عنوان گروه کشاورزی با پذيرش دانشجو در دوره کاردانيتکنسین عملی کشاورزی تاسيس و فعالیت خود را در مرکز آموزش کشاورزی بیرجندبا پذیرش 33 دانشجو آغاز نمود. در سال 1360 به آموزشکده کشاورزی ارتقاء یافت. رشته تکنسین عملی کشاورزی حذف گردید و رشته کاردانی امور زراعی با نظام آموزشی ثلثی جایگزین آن شد و در سال 1365 نظام آموزشی به صورت ترمی اجرا شد.

در سال 1367 رشته کارداني امور فني کشاورزي و در سال 1369 رشته کارداني منابع طبيعي به رشته هاي آموزشکده اضافه شد. در سال 1371 با تغییرات پیشنهادی شورای عالی برنامه ریزی مبنی بر تغییر عناوین رشته ها، رشته کاردانی امور زراعی به تکنولوژی تولیدات گیاهی و کاردانی امور فنی کشاورزی به تکنولوژی آبیاری تغییر نام یافت و با نام جدید به فعالیت خود در آموزشکده کشاورزی ادامه داد.

ارتقاء به دانشکده: در سال 1373 با پذيرش دانشجو در رشته زراعت و اصلاح نباتات در مقطع کارشناسی، آموزشکده کشاورزي بيرجند به سطح دانشکده ارتقاء يافت و گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات تأسیس گردید و با گسترش دانشکده به تدریج 6 گروه آموزشی در دانشکده تأسیس شد.

تفکیک دانشکده: به دلیل گستردگی گروههای آموزشی و تنوع رشته‌های تحصیلی، این دانشکده در سال 1392 به دو دانشکده مستقل تفکیک گردید. دانشکده‌ی کشاورزی و دانشکده‌ی منابع طبیعی و محیط زیست اکنون هر دو دانشکده‌ در کيلومتر ٥ جاده بيرجند-کرمان واقع در پرديس اميرآباد فعالیت می‌نمایند.

تعداد اعضای هیأت علمی: 57 نفر

تعداد دانشجویان: کارشناسی 769 نفر           کارشناسی ارشد 605 نفر             دکتری   81 نفر  

کل دانشجو: 1455 نفر= 683 نفر مرد و 772 نفر زن